Kansas Ethanol

1630 Ave Q
Lyons, KS 67554

620-257-2300